Listen Live

Program Schedule
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 राष्ट्रिय गितहरु
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 08:45 भन्छिन आमा=पुनःप्रशारण
08:45 – 09:00 आधुनिक गित
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 कलिउड कलेक्सन
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 पप संसार
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चाहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 यसमै छ मज्जा
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 साझा सवाल
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीत
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 राष्ट्रिय गितहरु
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 आधुनिक गीत
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 कलिउड कलेक्सन
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 नारी गतिविधि
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 पुराना पप गीतहरु
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 बहकिने मन
22:00 – 23:00 लोकदोहोरी गित
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 राष्ट्रिय गितहरु
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 आधुनिक गीत
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 नेपाली चलचित्रका गीत
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 पप गितहरु
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चाहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 कृषि मठ
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 पुराना आधुनिक गीत
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीत
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जिबन रक्षा,बाल सुरक्षा
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 आधुनिक गीत
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 कलिउड कलेक्सन
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:16 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 पप गितहरु
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चाहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 पुराना पप गीतहरु
18:15 – 19:00 कमेडी गीतहरु
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 पुराना आधुनिक गीत
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीत
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 राष्ट्रिय गितहरु
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 आधुनिक गीत
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 नेपाली चलचित्रका गीत
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 पप गितहरु
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चाहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 आधुनिक गीत
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 सुन्नेलाई सुनको माला
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीत
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 राष्ट्रिय गितहरु
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 जिबनको रोटी
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 आधुनिक गीत
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 नेपाली चलचित्रका गीत
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 आधुनिक गीत
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 नयाँ हिन्दी गीत
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 पप गितहरु
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 पालो तपाँईको
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
15:15 – 16:00 एस.एम.एस. अनलाईन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 चाहना मनको
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 18:00 रमाईलो मनकामना
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 दलित जागरण
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 पुराना आधुनिक गीत
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीत
Time Programs Presenters
05:00 – 06:00 धर्मिक गीतहरु
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जन जिबन
07:00 – 07:30 वि.वि.सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 साझा नेपाल
08:00 – 08:15 मनकामना खबर
08:15 – 09:00 स्थानिय सरोकार
09:00 – 09:15 थाहा वुलेटिन
09:15 – 10:00 अन्ताक्षेरी
10:00 – 10:05 मनकामना न्युज अपडेट
10:05 – 11:00 नमस्ते मनकामना
11:00 – 11:05 मनकामना न्युज अपडेट
11:05 – 12:00 खेलौ दोहोरी
12:00 – 12:15 थाहा वुलेटिन
12:15 – 13:00 क्विज एण्ड प्राईज
13:00 – 13:05 मनकामना न्युज अपडेट
13:05 – 14:00 बाल चौतारी
14:00 – 14:05 मनकामना न्युज अपडेट
14:05 – 15:00 साथि संग मनका कुरा
15:00 – 15:15 थाहा वुलेटिन
16:00 – 16:05 मनकामना न्युज अपडेट
16:05 – 17:00 आधुनिक गित
17:00 – 17:05 मनकामना न्युज अपडेट
17:05 – 17:30 लोक दोहोरी गित
17:30 – 18:00 भन्छिन आमा
18:00 – 18:15 थाहा वुलेटिन
18:15 – 19:00 स्थानिय सरोकार;पु:न प्रसारण
19:00 – 19:30 मनकामना खवर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नेपाल परिबेश
20:45 – 21:15 बि.बि.सि नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 सहयोगी हातहरु
22:00 – 23:00 लोकदोहोरी गित
On Air
पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
Time: 14:05
Up Next
थाहा वुलेटिन
Time: 15:00